I. Mục tiêu, định hướng:
1. Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực với phương châm: "Tất cả vì trẻ em và vì sự phát triển của nhà trường".


2. Nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục mầm non, giảm tải cường độ lao động cho giáo viên, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
3. Củng cố, nâng cấp, mở rộng quy mô trường lớp trên diện tích sẵn có.


4. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.


II. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.


2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường Kim Mã tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Thực hiện lộ trình để đảm bảo tỷ lệ trẻ mầm non học công lập và ngoài công lập theo đề án của thành phố.


3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên.