UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/KH-MGCN

Ba Đình, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019- 2020

 

- Căn cứ vào hướng dẫn số 3785/SGD&ĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ hướng dẫn số 3786/SGD & ĐT - GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2019- 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ thông báo số 73/TB-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 05/GD&ĐT-GDMN ngày 04 tháng 9 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 06/GD&ĐT-GDMN ngày 04 tháng 9 năm 2019 về hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mẫu giáo Chim Non năm học 2019-2020;

Trường Mẫu giáo Chim Non đề ra những chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 như sau:

I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG :

1. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh:

a. Ban Giám hiệu: 2

 

Chức danh

Họ và tên

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Hiệu trưởng

 

Lê Bảo Ngọc

 

Thạc sĩ

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động nhà trường, phụ trách chính:

+ Công tác tổ chức nhân sự, thi đua.

+ Cơ sở vật chất, chăm sóc nuôi dưỡng.

+ Các nguồn thu, chi.

 

Hiệu phó

 

Đỗ Thị Hương Giang

 

Đại học

- Tham mưu giúp việc hiệu trưởng, chỉ đạo các hoạt động giảng dạy của nhà trường, các ngày hội ngày lễ của giáo viên, học sinh. Phụ trách chính: Chuyên môn toàn trường.

 

b. Giáo viên: 12

 

Tổng

số

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

TS

đảng viên

ĐH

TC

ĐH

TC

ĐH

TC

ĐH

TC

Biên

chế

12

0

2

0

2

1

0

2

1

0

3

0

1

6

HĐ Quận

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

12

0

2

0

2

1

0

2

1

0

3

0

1

6

(1 đ/c giáo viên đang học liên thông đại học)

c. Nhân viên:

 

Bảo vệ

Kế toán, Thủ quỹ

Y tế

Cô nuôi

Đảng viên

Biên chế

 

1

1

4

1

HĐ Quận

3

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Học sinh: 164

 

Nhà trẻ

MG bé

MG nhỡ

MG lớn

Cả trường

Ghi chú

Tổng số trẻ/ lớp

20/1

35/1

45/1

64/2

164/5

 

TS trẻ tuyển sinh năm học 2019-2020

 

20

 

15

 

10

 

3

 

48

 

Số trẻ h/c khó khăn

 

 

 

 

0

 

Số trẻ khuyết tật

 

 

 

 

0

 

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo UBND Quận - PGD&ĐT Quận.

- Được sự quan tâm của UBND phường Kim Mã.

- Trường đang được cải tạo đồng bộ nâng 4 tầng khang trang sạch đẹp, đảm bảo khung cảnh sư phạm tốt phục vụ cho nuôi dạy.

- Đội ngũ CBGVCNV đoàn kết, nhiệt tình yêu nghề có ý thức trong công việc được giao.

- 93% giáo viên đạt trên chuẩn.

- 100% giáo viên sử dụng được CNTT.

b. Khó khăn:

- Trường nằm sâu trong ngõ, lối đi chật hẹp không thuận tiện cho việc gửi con của phụ huynh. Năm học này trường phải học tạm tại trường Mẫu giáo Tuổi Thơ khoảng cách đến trường cũ xa nên nhiều học sinh xin nghỉ tạm thời.

- Vì nhà trường đang trong thời gian học tạm, phải ghép nhóm lớp nên ảnh hưởng nhiều tới việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của các lớp.

- Một số giáo viên nhiều tuổi nên tính năng động hạn chế và ngại tiếp cận đổi mới, tâm lý ngại phấn đấu. Một số giáo viên trẻ, mới nên còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và đổi mới phương pháp.

3. Thành tích đạt được năm học trước:

 

Nhà trường

Chi bộ

Công đoàn

Cá nhân

Chi đoàn

CSTĐ

LĐTT

Tập thể lao động Tiên tiến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

tiên tiến

 

6

Vững mạnh

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Xây dựng và phát triển nhà trường theo hướng tạo môi trường thiên nhiên xanh, đạt chuẩn hóa, hiện đại hóa; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN. Tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý nhà trường gắn với thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Chủ đề trọng tâm năm học 2019 – 2020: “Tăng cường quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật” “Kỷ cương trong quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục”.

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

a. Chỉ tiêu:

Nhà trường kết hợp cùng Công đoàn sáng kiến, sáng tạo giải pháp, việc làm thiết thực để thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ GDĐT, Thành phố, Ngành phát động:

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.

b. Biện pháp:

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CBGVNV Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lồng ghép các nội dung của Chỉ thị vào trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập thể, làm tốt hoạt động nêu gương những cá nhân thực hiện tốt trong nhà trường.

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong toàn trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nội dung của phong trào vào các tiêu chí để đánh giá thi đua của lớp và cá nhân.

- Công đoàn, đoàn thanh niên và nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.

- Phối hợp với Phòng giáo dục quản lý các nhóm trẻ được phân công phụ trách trên địa bàn phường Kim mã bao gồm: trường TT Sao Mai, lớp TT Ngôi nhà trẻ thơ, lớp TT Hoa Ban. Phân công đ/c hiệu phó thường xuyên giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các nhóm lớp tư thục, 1-2 tháng sang tận cơ sở để giám sát ghi biên bản báo cáo phòng giáo dục

2. Quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất hướng tới chuẩn hóa, hiện đại hóa.

a. Chỉ tiêu:

- Tổng số học sinh: 180 cháu/5 lớp. 2 MG Lớn: 70, 1MG nhỡ: 45, 1 MG bé: 40, NT: 25. Chuyên cần: Nhà trẻ: 82% - 85%, Mẫu giáo: 85% - 90%, trong đó lớp MG 5 tuổi đạt chuyên cần từ 90% - 95% trở lên

- Cơ sở vật chất: Đầu tư tổng thể, đồng bộ, hiện đại cao hơn tiêu chuẩn quốc gia chung của Bộ GDĐT đáp ứng yêu cầu đổi mới thực hiện chương trình GDMN: khung cảnh sư phạm, môi trường thiên nhiên xanh,

- Tại nơi học tạm chuẩn bị đủ điều kiện để đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học, đảm bảo sĩ số trẻ theo Điều lệ trường mầm non.

- Duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

b. Biện Pháp:

- Điều tra số trẻ từ 2-5 tuổi trên địa bàn phường Kim Mã.

- Kết hợp với UBND phường làm tốt công tác tuyên truyền, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp huy động trẻ ra lớp, tăng cường nguồn lực, phân công giáo viên có khả năng sư phạm tốt, chuyên môn vững vàng để dạy lớp 5 tuổi, trang bị đầy đủ CSVC phục vụ cho trẻ 5 tuổi. Quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách cho giáo viên và chính sách hỗ trợ trẻ em đi học để đảm bảo phổ cập bền vững. Động viên gia đình cho trẻ đi học chuyên cần. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và tâm lý trẻ.

- Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé, ngày tết trung thu và các ngày lễ hội trong năm.

- Thực hiện tốt quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ (Các giờ đón trả trẻ cô giáo ân cần niềm nở, tổ chức các giờ chơi đầu giờ và cuối giờ học 100% các lớp)

- Giáo viên thăm hỏi các cháu nghỉ ốm dài bằng cách gọi điện thoại đến gia đình.

- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lớp giữ vững số lượng học sinh tại lớp mình. Tỉ lệ chuyên cần đạt cao, đưa vào tiêu chuẩn bình bầu thi đua hàng tháng.

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể, tận dụng các nguồn lực để đầu tư thiết bị đồ dung đồ chơi hiện đại ngoài danh mục tối thiểu, tăng số phòng chức năng hoạt động chuyên biệt, tạo khung cảnh sư phạm, môi trường thiên nhiên xanh.

- Tại địa điểm học tạm trường MG Tuổi Thơ: chủ động sửa chữa, thay thế các trang thiết bị hỏng, lắp đặt thêm các thiết bị cần thiết như: điều hòa, ti vi..., chỉ đạo giáo viên trang trí, sắp đặt đồ dùng, đồ chơi cho phù hợp lứa tuổi ở các lớp học. Mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu, học phẩm cho học sinh, phục vụ cho công tác nuôi dưỡng và dạy trẻ.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.

3.1. Kiểm định chất lượng giáo dục :

a. Chỉ tiêu :

- Thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, Hướng dẫn số 3134/SGDĐT-KHTC ngày 23/7/2019 của Sở GDĐT hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Duy trì công tác tự hoàn thành đánh giá của nhà trường.

b. Biện pháp :

- Nghiên cứu kỹ Thông tư của bộ và Hướng dẫn của sở về công tác tự kiểm định.

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng. Thu thập minh chứng và xây dựng báo cáo tự đánh giá. Hoàn thành tự đánh giá.

3.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý :

3.2.1. Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà trường :

a. Chỉ tiêu :

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày19/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020”, Kế hoạch 214/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND quận Ba Đinh về việc Phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020, kế hoạch số 06/KH-MGCN tháng 9 năm 2017 của nhà trường về “Phát triển nhà trường đến năm 2020”

b. Biện pháp:

- Hiệu trưởng phân công cho các tổ chuyên môn rà soát, đối chiếu các mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch với thực tiễn hoàn thành của nhà trường. Đánh giá những thực chất những ưu điểm, thành tựu đạt được, những tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân để từ đó từng bước xây dựng các biện pháp khắc phục.

- Ban giám hiệu xây dựng báo cáo tổng kết kế hoạch, công khai lấy ý kiến của các thành viên trong nhà trường.

3.2.2. Tăng cường quản lý nhà trường:

a. Chỉ tiêu:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách kế hoạch chuyên môn trong nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho giáo viên.

- Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc đánh giá tồn tại năm học 2018 - 2019, đề ra giải pháp quản lý đổi mới, khắc phục hạn chế. tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động trong trường.

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ các nhóm lớp tư thục trên địa bàn Phường đã được Phòng GD phân công phụ trách.

b. Biện pháp:

- Phổ biến thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho bộ phận văn phòng nắm bắt và thực hiện đúng quy cách của trình bày văn bản hành chính. Rà soát các thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, bãi bỏ những quy định rườm rà, những loại giấy tờ không phù hợp. Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

- Rà soát hoàn thiện quy định về công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của phụ huynh. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến của phụ huynh.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm gokids trong quản lý nuôi dưỡng và giáo dục.

- Thành lập nhóm zalo các thành viên trong trường, nhóm zalo các nhóm lớp tư thục phụ trách nhằm triển khai nhanh chóng kịp thời những chỉ đạo của phòng GD, BGH tới các tổ bộ phận của nhà trường, các nhóm lớp tư thục, giảm tải họp hành.

- Tăng cường sự giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác GDMN với các trường lớp MNTT trên địa bàn, gồm có: Lớp TT Ngôi Nhà Trẻ Thơ, MNTT Sao Mai, TT Hoa Ban

- Thực hiện tốt 3 công khai : nội dung CS-GD trẻ, điều kiện CSVC và đội ngũ, công khai tài chính và các chế độ chính sách cho CBGVNV theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức khen thưởng đối với CBGVNV có thành tích trong năm học.

- Đảm bảo ngày công, năng suất lao động tốt.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- BGH tăng cường kiểm tra đột xuất việc tổ chức các hoạt động cho trẻ của GV, quy chế thực hiện nuôi dưỡng của nhân viên.

- Tạo điều kiện cho các đ/c CBQL, giáo viên tham gia học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước ở một số trình độ: thạc sỹ, trung cấp chính trị, đại học sư phạm, ngoại ngữ, tin học…

3.2.3. Xây dựng văn hóa trường mầm non:

a. Chỉ tiêu:

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phù hợp với điều kiện, thông qua Hội nghị cán bộ viên chức và công khai, thực hiện tại nhà trường.

- Xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm thân thiện sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh (giảm tông màu sắc, đảm bảo trang nhã - thẩm mỹ). Đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, tận dụng diện tích mặt đất, tầng tum tạo sân vườn sinh thái, vườn rau, cây ăn quả. Thiết kế khu vui chơi, khu thể chất, các phòng chức năng sử dụng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động chuyên biệt (âm nhạc, tạo hình, văn học, thư viện, khám phá…).

- 100% CBQL, giáo viên, nhân viên được tuyên truyền, bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa ở các loại hình, chú trọng 03 tiêu chí cốt lõi: “Yêu thương, an toàn và tôn trọng”.

- 100% CBQL của nhà trường có ý thức tự học, hoàn thiện nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về quy chế dân chủ, công khai, công tác tài chính, quản lý nhân sự, chế độ chính sách, đoàn kết nội bộ, phát triển đảng viên.

b. Biện pháp:

- Căn cứ thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động các cơ quan thuộc thành thành phố Hà Nội. Căn cứ vào tình hình thực tế, BGH kết hợp với Công đoàn xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, công khai lấy ý kiến đóng góp, thông qua tại Hội nghị viên chức, tổ chức cho toàn thể CBGVNV ký cam kết thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tận dụng các nguồn lưc, tăng cường xã hội hóa, tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo để đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại. BGH lên kế hoạch cụ thể về công tác thiêt kế, quy hoạch các phòng chức năng, khu vui chơi thể chất, vườn rau…, Trồng các loại cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, sắp đặt hợp lý và đảm bảo mỹ quan.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa cho CBGVNV, có thể mời giảng viên về tập huấn trao đổi.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thảo cho các tổ chuyên môn về chuyên đề xây dựng văn hóa nhà trường qua đó để tuyên truyền và nâng cao ý thức thực hiện của CBGVNV.

- CBQL xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, đổi mới, sáng tạo trong quản lý.

4. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên:

a. Chỉ tiêu :

- Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Văn bản số 3189/SGDĐT-KHTC ngày 26/7/2018 của Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 06.

- Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

- CBGVNV được bồi dưỡng tập huấn nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp. Khuyến khích CBQL, giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet:

+ 100% giáo viên cập nhật tài liệu BDTX dành cho giáo viên tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ http://moet.gov.vn – chuyên mục giáo dục và đào tạo - nhà giáo và cán bộ quản lý).

+ 100% CBQL, giáo viên được tham gia bồi dưỡng Chuyên đề đại trà “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực thẩm mỹ”.

+ CBQL được bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường, xử lý thông tin truyền thông, quy chế dân chủ công khai, quản lý tài chính chế độ chính sách, hướng dẫn ký hợp đồng giáo viên, nhân viên. Tập huấn, trang bị tài liệu cho giáo viên hướng dẫn giáo dục trẻ em phòng chống bạo lực học đường, hướng dẫn xử lý các tình huống sư phạm.

- Năm học 2019-2020, thống nhất toàn cấp học mầm non thực hiện một số yêu cầu chung đối với đội ngũ như sau:

+ CBQL, giáo viên, nhân viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường, mặc đồng phục trong giờ làm việc theo tính chất công việc. Cha mẹ trẻ và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

+ CBQL, giáo viên, nhân viên đeo biển tên theo vị trí việc làm, phong cách, ngôn ngữ chuẩn mực, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, đoàn kết dân chủ. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong đổi mới.

+ CBQL, giáo viên, nhân viên không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

b. Biện pháp :

- Trường tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phương pháp GDMN tiên tiến của các trường. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức hội giảng, hội nuôi nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, tiết dạy cho đội ngũ GV-NV.

- BGH cùng công đoàn nhà trường chú trọng các hoạt động biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu đi đầu trong đổi mới phát triển.

- Kết hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho chị em trong những ngày lễ, tết, tổ chức sinh nhật mỗi đ/c từ 200.000 -> 300.000 đ.

- Bồi dưỡng cho 1 đồng chí giáo viên chuẩn bị kết nạp Đảng.

- Có kế hoạch cụ thể và các tiêu chuẩn để bình xét thi đua. Trên cơ sở đó hàng tháng cán bộ giáo viên công nhân viên bình bầu thi đua theo từng loại.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ

5.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ:

a. Chỉ tiêu:

- Nhà trường thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần mọi lúc mọi nơi trong thời gian trẻ ở trường. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ việc chấp hành các quy định của pháp luật.

- Hiệu trưởng nhà trường và các cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc mất an toàn của trẻ.

b. Biện pháp:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bảo dưỡng CSVC trong trường, khảo sát nguy cơ gây tai nạn thương tích, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn, bổ sung trang thiết bị, (đồ dùng, đồ chơi, giá tủ, đường điện, thiết bị vệ sinh, thiết bị PCCC…); tổ chức tập huấn cho đội ngũ kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng tránh TNTT, phòng tránh bạo hành, xâm hại trẻ em. Quan tâm giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ trong các tình huống.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên công nhân viên học tập và thực hiện nghiêm túc qui chế nuôi dạy trẻ và các qui định của ngành. Tổ chức thi quy chế lý thuyết và thực hành cho GVNV. Duy trì tốt nhật ký đón trả trẻ, phân công chặt chẽ cụ thể công việc giữa các giáo viên trong lớp theo dây chuyên để đảm bảo việc quản lý trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Không nhận trẻ ốm, trẻ không có trong danh sách vào lớp.

5.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe:

5.2.1. Chăm sóc sức khỏe:

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT về công tác y tế trường học, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về công tác y tế trường học.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, chú trọng thực hiện chế độ sinh hoạt một ngày, chế độ ăn của trẻ theo độ tuổi được qui định trong Chương trình GDMN; Quy chế nuôi dạy trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành. Phân công giáo viên thực hiện dây chuyền chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại nhóm lớp. Duy trì thực hiện tốt sổ nhật ký nhóm lớp:

+ Kiểm tra sức khỏe đầu năm học: đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi: đo chiều cao, cân nặng, trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên: đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, nhịp tim, thị lực của trẻ.

+ 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Trẻ dưới 24 tháng tuổi, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng 1 lần. Trẻ từ 24 tháng trở lên, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý 1 lần. Trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI).

+ Khám sức khỏe điều trị theo các chuyên khoa: tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm cùng với khám chuyên khoa hoặc khám riêng từng chuyên khoa hay phối hợp.

+ Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ: 2 lần/ năm học (tháng 9, tháng 4) vào sổ theo dõi sức khỏe của trẻ và sổ theo dõi của lớp, trường.

+ Cân, đo cho trẻ: 3 lần/ năm học (tháng 9, tháng 12, tháng 4)

- Cán bộ y tế chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng thực hiện các biện pháp can thiệp với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm, thừa cân, béo phì và trẻ khuyết tật học hòa nhập, quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ tại phòng y tế, giám sát thực hiện lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, giảm tỉ lệ thấp còi, phòng chống thừa cân.

+ Đầu năm: SDD thể thấp còi: 7/132 cháu= 5,3%; gầy còm: 1/132 cháu= 0,7%; thừa cân+béo phì: 4/132 cháu= 3%

+ Cuối năm giảm còn: SDD thấp còi, gầy còm giảm xuống dưới 1%; thừa cân + béo phì giảm xuống dưới 2%.

- 100% trẻ được rửa tay bằng xà phòng, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

- 100% trẻ được ngủ đủ giấc, có đầy đủ chăn gối đệm theo thời tiết, đảm bảo vệ sinh.

- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ít nhất 1lần/ 1năm học.

b. Biện pháp:

- Phân công đủ giáo viên quản lý, theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, đặc biệt giờ ăn, ngủ, đón trả trẻ. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày theo độ tuổi của trẻ, chế độ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, thực hiện các điều kiện tổ chức bữa ăn, giấc ngủ. Tuyệt đối không cho trẻ ngủ trên chiếu trải trực tiếp dưới sàn nhà.

- Giáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh việc chăm sóc trẻ ở gia đình, giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh bằng các nội dung, hình thức phong phú, dạy trẻ một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân: bỏng, điện giật, thất lạc…

- Vận động trẻ đi học trong những ngày khám sức khỏe. Thông báo lịch khám sức khỏe với phụ huynh trước 3 ngày. Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong các giờ đón trả trẻ.

- Tổ chức giấc ngủ cho trẻ có đủ trang thiết bị theo quy định, phù hợp theo mùa và đảm bảo vệ sinh. Phân công giáo viên trực, theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ trong giờ ngủ.

- Cán bộ y tế phối hợp chặt chẽ cùng y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thông báo tới các cấp quản lý khi có dịch xảy ra. Giám sát và phối hợp với GVNV thực hiện tốt công tác vệ sinh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ đồ ăn uống, đồ dùng đồ chơi của trẻ sạch sẽ. Thực hiện lịch vệ sinh đồ dùng đồ chơi 1 lần /tuần và hấp khăn mặt hàng ngày.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và khi tay bẩn. Giáo viên tận dụng tình huống để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.

- Ban giám hiệu thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh cho trẻ: rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối, giặt hấp khăn…

- Chỉ đạo cán bộ y tế phối hợp cùng giáo viên tại lớp có các biện pháp cụ thể phòng chống SDD, béo phì cho trẻ: cho cháu SDD-TC ngồi bàn riêng để cô tiện chăm sóc, với các cháu TC-BP giáo viên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và tăng cường vận động cho các cháu.

5.2.2. Công tác nuôi dưỡng:

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng (quy trình bếp một chiều, thực hiện nhiệm vụ theo phân công dây chuyền, quản lý xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn, hồ sơ sổ sách và thực hiện công khai theo quy định…).

- Bếp ăn đủ điều kiện, thực hiện nghiêm túc các qui định về VSATTP của cơ quan quản lý nhà nước. 100% nguồn hàng đưa vào trường được ký kết với các công ty có tư cách pháp nhân, lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm tốt, rõ trách nhiệm giải trình về chất lượng thực phẩm. Tăng cường sự giám sát của cha mẹ trẻ trong công tác VSATTP.

- 100% trẻ ăn ngủ tại trường, được ăn đủ lượng và chất, không xảy ra ngộ độc và dịch bệnh trong nhà trường.

- 100% giáo viên, nhân viên không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020, đạt mục tiêu trên 90% trẻ mẫu giáo trên toàn trường được uống sữa tươi theo chính sách trẻ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được miễn phí, trẻ đại trà ngân sách Thành phố hỗ trợ 30%, doanh nghiệp hỗ trợ 23%, cha mẹ trẻ đóng góp 47%. Thống nhất bắt đầu uống sữa học đường từ ngày 06/9/2019 đến ngày 29/5/2020.

- 100% CBGVNV ăn trưa tại trường, trừ trường hợp đang trong thời gian thai sản hoặc có việc đột xuất.

- Đảm bảo mức ăn tối thiểu của trẻ: 25.000đ/ngày

- Thực đơn: Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ ở các độ tuổi theo quy định của Chương trình GDMN. Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ SDD, béo phì.

- Tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức: Nhà trẻ P:13 - 20%; L: 30 - 40%; (Tỷ lệ L động vật/ L thực vật= 70% và 30%); G: 47- 50%. Mẫu giáo P: 13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%. Tỷ lệ Ca, B1 trong thực đơn bữa ăn của trẻ cân đối (Nhu cầu Ca đối với trẻ 1- 3tuổi: 350mg/ ngày/trẻ; MG 4- 6 tuổi: 420mg/ ngày/trẻ; Nhu cầu B1đối với trẻ 1-3 tuổi: 0.41 mg/ ngày/trẻ; MG 4-6 tuổi: 0.52mg/ ngày/trẻ). Calo: NT 765 – 893kcl, MG: 615 – 726kcl.

- Phối hợp món ăn hợp lý, đảm bảo yêu cầu tối thiểu: Bữa chính có 5 - 7 loại thực phẩm. Trong điều kiện cho phép, phấn đấu bữa chính có trên 10 loại thực phẩm, đa dạng món ăn, cách chế biến phù hợp với trẻ.

- 100% trẻ được uống đủ nước, nhiệt độ nước phù hợp thời tiết (có xét nghiệm mẫu nước định kỳ đúng quy định theo thông tư 34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010 của Bộ y tế), cây nước nóng đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện, nhiệt độ nước, hướng dẫn trẻ sử dụng.

b. Biện pháp:

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

- Thực hiện đúng quy trình lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm: Hồ sơ đầy đủ, năng lực điều kiện cung ứng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Tuân thủ các quy định VSATTP của cơ quan y tế, cơ quan quản lý trên địa bàn. Ký kết hợp đồng thực phẩm, sữa, nước uống vào đầu năm học (Ký các hợp đồng cùng một đơn vị với trường MG Tuổi Thơ do nấu ăn chung trong thời gian học tạm)

- Thực hiện sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng được Bộ GDĐT thẩm định.

- Vận động phụ huynh cho trẻ mẫu giáo tham gia uống sữa học đường. Tổ chức tuyên truyền với GVNV nhà trường và cha mẹ trẻ về Đề án và kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học theo Tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em 3-5 tuổi (giai đoạn 2016-2020), mức tiêu thụ trung bình cho một trẻ trong một ngày của Viện dinh dưỡng. Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường vào buổi sáng sau khi kết thúc 1 hoạt động học.

- Cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá bằng hình ảnh cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về thực đơn ăn bán trú, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ... tại bảng thông tin tuyên truyền và website của nhà trường.

- BGH giám sát việc thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Đảm bảo quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của trẻ. Chỉ đạo kế toán thực hiện nghiêm túc công khai thực đơn, tài chính công khai hàng ngày.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát quá trình giao nhận thực phẩm tại bếp ăn của trường.

- Chế biến thực phẩm và chia ăn: Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng xuất ăn hàng ngày của trẻ. Không để thừa, thiếu quá 03 xuất ăn/ngày/cơ sở GDMN. Thực phẩm tươi sống giao nhận thừa so với định mức trong ngày phải trả lại nơi cung ứng, tuyệt đối không được để lưu tại cơ sở GDMN.

- Lưu nghiệm thức ăn: Lưu đủ 24h, cần có 2 bộ đồ dùng lưu thức ăn. Thực hiện quy trình lưu, thời gian và chế độ bảo quản trong tủ lạnh theo đúng quy định.

- Hồ sơ sổ sách: Quản lý chặt chẽ hợp đồng cung ứng thực phẩm; cập nhật đầy đủ chứng từ tiền ăn của trẻ hàng ngày theo thực tế giao nhận (phiếu xuất kho, hóa đơn giao hàng...). Sổ tính khẩu phần ăn mỗi ngày in riêng 01 trang, có chữ ký các thành phần đầy đủ, cuối tháng đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai. Thanh quyết toán tiền ăn của trẻ có thể theo tuần hoặc theo tháng. Cuối tháng quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV): Thực đơn, thực phẩm không trùng với trẻ, có đủ sổ sách quản lý ăn công khai, minh bạch, thanh quyết toán vào cuối tháng. Thực phẩm lưu cùng 1 kho với trẻ phải bảo quản riêng. Tổ chức ăn trưa của CBGVNV theo ca trực, không để giáo viên ăn trưa tại lớp học.

- Nâng cao chất lượng các bữa ăn trong ngày, nghiên cứu xây dựng thực đơn theo 4 tuần và theo mùa, chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

- Chăm sóc trẻ các giờ ăn hàng ngày để động viên trẻ ăn hết xuất. Với trẻ SDD, thấp còi nên cho ngồi bàn riêng để cô tiện chăm sóc, với cháu TC-BP cho ăn nhiều rau xanh, giảm bớt tinh bột, tăng cường các vận động vừa sức.

- Phân công nhân viên tổ bếp xuống lớp vào giờ ăn, tiếp thu phản ánh của giáo viên để rút kinh nghiệm trong việc chế biến món ăn cho trẻ.

- Đảm bảo đủ nước uống vệ sinh, phù hợp với thời tiết cho trẻ.

5.3. Xây dựng, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN:

a. Chỉ tiêu:

- Thời gian thực hiện chương trình: 35 tuần từ ngày 9/9/2019, hoàn thành chương trình vào ngày 15/5/2020.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020, tổng kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề tại nhà trường.

- Xây dựng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trên cơ sở Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành, phát triển các nội dung, hoạt động mới phù hợp điều kiện thực tiễn, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường (theo tài liệu Xây dựng Kế hoạch giáo dục trong các cơ sở GDMN Hà Nội - tháng 6/2016).

- Khuyến khích ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống; phương pháp giáo dục STEAM trong dạy học;

- 100% các lớp thực hiện đổi mới trong tổ chức các hoạt động giáo dục, chủ động ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến. Giáo viên cần phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới “học bằng chơi, chơi mà học”, tránh bảo thủ, áp đặt, lối mòn trong dạy học;

- 100% giáo viên được bồi dưỡng chuyên đề đại trà “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mỹ”.

- 100% trẻ được giáo dục, rèn luyện phát triển toàn diện, hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống.

- 100% giáo viên lớp lớn cam kết không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

- 100% trẻ được đánh giá sự phát triển theo hướng đổi mới theo Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020.

- Trên 90% trẻ đạt mục tiêu phát triển theo độ tuổi.

- Xây dựng lớp điểm chuyên đề âm nhạc lớp A1, chuyên đề tạo hình lớp A2.

- 100% các tổ, bộ phận trong trường được kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- 30% giáo viên được kiểm tra các chuyên đề theo kế hoạch KTNB (cô Phương, Oanh, Thường)

- Hoạt động ngoại khóa thực hiện theo văn bản số 06/GDĐT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2019 – 2020.

b. Biện pháp:

- Đầu năm học họp tổ chuyên môn thống nhất thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, các loại sổ sách ở tất cả các lớp, tuyệt đối không sao chép sổ kế hoạch giáo dục tại các nhóm lớp.

- Trong 01 tuần Ban giám hiệu có thể quy định thay thế hoạt động góc, hoạt động ngoài trời từ 1-2 lần bằng tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi phát triển vận động dansport, dân vũ...hoặc lao động vườn trường, tham quan trải nghiệm ở khu vực trường.

- Ban Giám hiệu quyết định hình thức thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục (soạn bài) của giáo viên:

+ Đối với giáo viên có nghiệp vụ sư phạm tốt, có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giáo dục, tiếp tục dạy cùng độ tuổi được sử dụng bài soạn của năm học trước cho năm học tiếp theo (điều chỉnh, bổ sung vào phần kế hoạch ngày, tháng).

+ Đối với giáo viên mới hoặc chưa có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch soạn bài và giảng dạy, hiệu phó phụ trách chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn giáo viên soạn bài theo qui định.

- Lưu kế hoạch giáo dục tại trường, lớp: giáo viên in phần kế hoạch tháng để thực hiện và công khai với cha mẹ trẻ để phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ. Phần mềm hỗ trợ lưu kế hoạch giáo dục của các lớp hàng năm phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng và công tác quản lý. Hàng năm giáo viên cập nhật, chỉnh sửa nội dung hoạt động phù hợp với khả năng trẻ và điều kiện của lớp.

- Yêu cầu giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống. Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục theo phương pháp tiên tiến, quan điểm tiếp cận học qua chơi. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”. Giáo viên không làm thay trẻ, tạo cơ hội bộc lộ khả năng của cá nhân, khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ. Khai thác, tận dụng triệt để môi trường trong và ngoài lớp.

- Thường xuyên trao đổi học tập rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn về phương pháp đổi mới trong giảng dạy, cách sắp xếp tạo môi trường lớp học thân thiện. Cho trẻ được hoạt động với các nguyên vật liệu đa dạng, tạo góc mở để trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

- Xây dựng các hoạt động mẫu tại trường ở từng lứa tuổi cho giáo viên dự (1-2 tháng một lần).

- Đầu tư CSVC, trang bị phương tiện dạy học cho các lớp, chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Tăng cường các bài tập phát triển vận động tinh cho trẻ (nặn, xé dán, gấp…)

- Phân công giáo viên vững về chuyên môn phổ biến, trao đổi kinh nghiệm cho giáo viên trẻ.

- Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, các sự kiện, các trò chơi vận động tập thể, trò chơi dân gian cho trẻ vui tươi, hiệu quả.

- Cử giáo viên và hiệu phó chuyên môn đi tham quan, kiến tập các trường trong quận theo kế hoạch của PGD.

- Khuyến khích cán bộ giáo viên tự đi học nâng cao về công nghệ thông tin, tự học, tìm hiểu các tài liệu về phương pháp Montessori.

- HPCM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên được kiểm tra toàn diện.

- Hướng dẫn giáo viên các lớp thực hiện đánh giá trẻ theo đổi mới:

+ Đánh giá nhận xét trẻ hàng ngày với 3 nội dung:

* Trình trạng sức khỏe của trẻ: Ghi những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, lưu trong sổ nhật ký trẻ đến lớp.

* Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi và kiến thức, kỹ năng của trẻ: Ghi những thay đổi rõ rệt, những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Lưu tại phần ghi chú của kế hoạch giáo dục hàng ngày.

+ Đánh giá nhận xét sự tiến bộ trẻ cuối tháng/cuối chủ đề:

* Cách ghi mục tiêu đánh giá trong tháng: Chỉ ghi những mục tiêu trong tháng đánh giá, không ghi những mục tiêu đang thực hiện vào cột dọc cuối cùng của bảng kế hoạch tháng .

+ Cách ghi chép và lưu kết quả đánh giá cuối tháng/chủ đề, giáo viên đối chiếu với mục tiêu tháng đề ra:

* Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt dưới 70% giáo viên ghi những vấn đề cần quan tâm và những trẻ chưa đạt được; tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt vào kế hoạch giáo dục của tháng tiếp theo.

* Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt trên 70% thì giáo viên ghi những trẻ có khả năng vượt trội và những trẻ cần quan tâm để rèn luyện trẻ mọi lúc, mọi nơi.

* Nội dung ghi chép trên lưu tại phần đánh giá kết quả thực hiện cuối tháng/chủ đề trong kế hoạch giáo dục tháng và cập nhật kết quả trong sổ theo dõi trẻ.

+ Tổng hợp đánh giá trẻ cuối mỗi độ tuổi (tháng 4):

Cách tổng hợp đánh giá trẻ: Trẻ đạt (+); trẻ chưa đạt (-) bút đỏ; trẻ đạt từ 70% số mục tiêu trở lên, xếp loại chung đạt (Đ); số liệu tổng hợp đánh giá lưu vào sổ Theo dõi trẻ.

6. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế, tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non:

* Nội dung:

- Nhà trường thực hiện truyền thông, đăng tải trên website các video, hình ảnh đẹp, tin bài về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm gửi hình ảnh, mô hình, cá nhân cần biểu dương, nhân rộng cho BGH để tuyên truyền.

- Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn CBGVNV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, phát hiện sớm, can thiệp sớm, quan tâm hòa nhập trẻ khuyết tật cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng bằng nhiều hình thức hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, tuyên truyền tăng cường trách nhiệm của gia đình, cha mẹ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tiếp tục huy động, tạo điều kiện để các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực phát triển nhà trường.

* Biện pháp :

- Cho CBGVCNV quán triệt nhiệm vụ năm học, quy chế mới trong trường mầm non. Nhà trường và 100% các lớp xây dựng góc tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con và công tác phối kết hợp với phụ huynh thay đổi nội dung hình thức theo từng thời gian, đối tượng cho phù hợp, ghi bảng, tư vấn trao đổi trực tiếp.

- Tham gia các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa những trường vốn đầu tư nước ngoài và trường mầm non Việt Nam khi phòng tổ chức.

- Đăng tải trên Website của nhà trường các video, hình ảnh đẹp về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, các hoạt động tổ chức ngày hội ngày lễ của nhà trường, các tin bài tuyên truyền.

- Thực hiện nghiêm túc sổ nhật ký bàn giao hàng ngày giữa phụ huynh và cô giáo ở các lớp.

- Thực hiện tốt sổ liên lạc với phụ huynh qua cuốn "Bé chăm ngoan " và sổ liên lạc điện tử.

- Thông qua các cuộc họp phụ huynh trao đổi về nội dung kế hoạch, chương trình học tập của trẻ, thông báo các khoản thu, thanh toán của nhà trường 3lần/năm vào tháng 9, tháng 1 và tháng 5.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường, các tổ chuyên môn, các lớp và các bộ phận trong nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lên BGH để được hướng dẫn giúp đỡ kịp thời. Ban thi đua nhà trường sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua của các tổ và các cá nhân theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học.

Trên đây là bản kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường Mẫu giáo Chim Non, BGH đã quán triệt đầy đủ các chỉ tiêu biện pháp của ngành mầm non để xây dựng kế hoạch năm học nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua và các hoạt động trong nhà trường ngày một chất lượng và hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Nơi nhận:

- Phòng GD (để báo cáo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);

- Lưu VT.

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ĐĂNG KÝ VÀ PHẤN ĐẤU DANH HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020:

+ Nhà trường : Tập thể LĐTT

+ Chi bộ : Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Công đoàn : Vững mạnh

+ LĐTT cấp Quận : 5 đ/c, CSTĐ: 1đ/c

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC MẦM NON

Trường Mẫu giáo Chim Non

Tháng/năm

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 8/2019

- Phân công giáo viên các lớp.

- Phân công giáo viên tham gia lớp học bồi dưỡng đại trà, tập huấn PCCC, bồi dưỡng chính trị

- Dự HN tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị CSVC cho khai giảng.

- Phối hợp với TT Y tế khám sức khỏe cho CBGVNV

BGH

 

 

BGH, CĐ

 

BGH

y tế, CBGVNV

 

Tháng 9/2019

 

- Khai giảng ổn định tổ chức nề nếp

 

- Cân đo học sinh, ghi biểu đồ, KSK học sinh

Y tế, GV

- Duyệt kế hoạch năm học tại PDG

- Thực hiện đề án Sữa học đường

BGH, CĐ

- Khảo sát các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích theo chỉ đạo của Sở GD - ĐT, Sở y tế ở các bộ phận

BGH, BV,GV

- Báo các số liệu đầu năm

HP

- Phun thuốc muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Toàn trường

- Họp tổ chuyên môn, thống nhất sổ sách, phiên chế chương trình năm học.

HP, GV

- Tổ chức trung thu cho học sinh.

 

- Mua và phát bổ sung ĐDĐC, trang thiết bị phục vụ bán trú cho các lớp và bếp.

- Tổ chức họp BPH nhà trường và BPH các lớp.

 

BGH, TQ, KT

BGH, GVNV, PH

Tháng 10/2019

 

 

 

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức

- Tổ chức thi quy chế nuôi dạy trẻ cấp trường.

- Kiểm tra sơ bộ đầu năm.

- Kiểm tra lớp tư thục.

  • Đăng ký các danh hiệu thi đua.

- Tham gia kiến tập chuyên đề CSND: tại MN Hoa Hướng Dương

- Tham gia kiến tập cách đánh giá trẻ bằng bộ công cụ ASQ3 phiên bản Việt Nam tại trường MG số 10, MN Họa My

- Phối hợp với UBND phường, nhập dữ liệu điều tra PCGD, thực hiện báo cáo thống kê đầu năm.

 

Toàn trường

BGH, GV, VN

BGH

BGH

BGH, GV,NV

BGH, NV, KT

 

BGH, GV

 

Y tế, HP

 

Tháng 11/2019

- Tham dự kiến tập hoạt động tạo hình và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại MG số 3.

- Tổ chức hội hội giảng, hội nuôi giỏi lần I.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Dự hội nghị 2 tốt toàn ngành.

- Xây dựng hoạt động mẫu kiến tập tại trường

- Đón đoàn của PGD về kiểm tra hoạt động giáo dục

BGH, GV

 

HP, GV

BGH, NV

Toàn trường

BGH

HP, GV

BGH, GV, NV

Tháng 12/2019

 

- Dự kiến tập Phòng chống TNTT, PCCC tại MG Tuổi Hoa.

- Nộp báo cáo số liệu học kỳ 1 về PGD.

- Kiểm tra HK I các tổ, bộ phận

- Cân đo vào biểu đồ tăng trưởng đợt 2 cho trẻ

HP, GV

 

 

Ban KTNB

Y tế

Tháng 1/2020

- Sơ kết Học kỳ 1

- Xây dựng báo cáo tự đánh giá, tập hợp minh chứng

- Tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư, hiệu trưởng các CBGVNV và phụ huynh học sinh nhà trường

Toàn trường

HĐ tự đánh giá

BGH, GV, PH

Tháng 2/2020

- Nghỉ tết âm lịch

- Kiểm tra thực hiện quy chế các bộ phận trước và sau nghỉ tết.

 

BGH

Tháng 3/2020

- Xét duyệt SKKN cấp trường

- Tổ chức hội giảng, hội nuôi lần 2.

- Tổ chức kiến tập tại trường.

Ban xét duyệt

BGH, GV, NV

HP, GV

Tháng 4/2020

 

- Đánh giá chất lượng GV, học sinh.

- Nộp báo cáo thống kê

- Đón đoàn kiểm tra thi đua của Quận

- Cân, ghi biểu đồ tăng trưởng lần 4 cho học sinh. KSK học sinh lần 2

- Kiểm tra học kỳ II các tổ, bộ phận của nhà trường

GV

HP

BGH


y tế

BKTNB

Tháng 5/2020

- Tổ chức liên hoan bé khỏe – bé ngoan cấp trường.

- Xét duyệt thi đua cấp trường.

- Đánh giá viên chức.

- Nộp báo cáo tổng kết

- Tổ chức tổng kết năm học

- Báo cáo kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2019

BGH, GV

Ban liên tịch

BGH, GV, NV

 

Toàn trường

HT

HT