UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHIM NON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-MGCN

Ba Đình, ngày  01 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

 

- Căn cứ Quyết định số 3635/-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 3065/SGD&ĐT-GDMN ngày 21 tháng 9 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ hướng dẫn số 3099/SGD & ĐT - GDMN ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 06/GD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 07/GD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Đình;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường  Mẫu giáo Chim Non năm học 2020 -2021;

Trường Mẫu giáo Chim Non đề ra những chỉ tiêu biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 như sau:

I .  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG :

1. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh:

a. Ban Giám hiệu: 2 người

 

Chức danh

Họ và tên

Trình độ

Nhiệm vụ được giao

Hiệu trưởng

 

 Lê Bảo Ngọc

 

Thạc sĩ

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động nhà trường, phụ trách chính:

+ Công tác tổ chức nhân sự, thi đua.

+ Cơ sở vật chất, chăm sóc nuôi dưỡng.

+ Các nguồn thu, chi.

 

Hiệu phó

 

Đỗ Thị Hương Giang

 

Đại học

- Tham mưu giúp việc hiệu trưởng, chỉ đạo các hoạt động giảng dạy của nhà trường, các ngày hội ngày lễ của giáo viên, học sinh. Phụ trách chính: Chuyên môn toàn trường.

 

b. Giáo viên: 12 người

 

Tổng

số

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

TS

đảng viên 

ĐH

TC

ĐH

TC

ĐH

TC

ĐH

TC

Biên

chế

12

2

0

0

1

2

0

2

1

1

 3

0

 0

6

HĐ Quận

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

12

2

0

0

1

2

0

2

1

1

3

0

0

6

(1 đ/c giáo viên đang học liên thông đại học)

c. Nhân viên: 9 người

 

Bảo vệ

Kế toán, Thủ quỹ

Y tế

Cô nuôi

Đảng viên

Biên chế

 

1

1

4

1

HĐ Quận

3

 

 

 

 

 

 

 

d. Học sinh: 164 

 

Nhà trẻ

MG bé

MG nhỡ

MG lớn

Cả trường

Ghi chú

Tổng số trẻ/ lớp

25/1

35/1

50/2

40/1

150/5

 

TS trẻ tuyển sinh năm học 2020- 2021

 

23

 

18

 

18

 

5

 

64

 

Số trẻ h/c khó khăn

 

 

 

 

0

 

Số trẻ  khuyết tật

 

 

 

 

0

 

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo UBND Quận - PGD&ĐT Quận.

- Được sự quan tâm của UBND phường Kim Mã.

- Trường được cải tạo đồng bộ nâng 4 tầng khang trang sạch đẹp, đảm bảo khung cảnh sư phạm tốt, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nuôi dạy.

- Đội ngũ CBGVCNV đoàn kết, nhiệt tình yêu nghề có ý thức trong công việc được giao.

- 75% giáo viên đạt trên chuẩn (9/12 cô); 17% giáo viên đạt chuẩn (2/12 cô). 8% chưa đạt chuẩn (1 cô bằng trung cấp song hiện tại đang học đại học)(theo quy định mới).

- 100% giáo viên sử dụng được CNTT.

b. Khó khăn:

- Trường nằm sâu trong ngõ, lối đi chật hẹp không thuận tiện cho việc gửi con của phụ huynh. Điều kiện nhà trường sân chơi, lớp học chật hẹp nên việc tổ chức các hoạt động cho trẻ gặp nhiều khó khăn.

- Một số giáo viên nhiều tuổi nên tính năng động hạn chế và ngại tiếp cận đổi mới, tâm lý ngại phấn đấu. Một số giáo viên trẻ, mới nên còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm và đổi mới phương pháp.

3.  Thành tích đạt được năm học trước:

 

Nhà trường

Chi bộ

Công đoàn

Cá nhân

Chi đoàn

CSTĐ

LĐTT

Tập thể lao động Tiên tiến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

tiên tiến

1

6

Vững mạnh

 

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Thực hiện Luật giáo dục 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng nhà trường chuẩn hóa, hiện đại hóa, trường học xanh. Đổi mới công tác quản trị trường mầm non theo hướng tự chủ. Đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ em mầm non. Sẵn sàng ứng phó với tình hình diễn biến dịch Covid-19.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Chủ đề trọng tâm năm học 2020 – 2021: Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”.

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

a. Chỉ tiêu:

- 100% CBGVNV thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở GDMN, chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đủ các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động GDMN.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường GDMN giai đoạn 2021 – 2025.

- Nhà trường chủ động, sáng tạo xây dựng các giải pháp quản lý nhằm phát triển nhà trường đạt chuẩn hóa, hiện đại hóa, trường học xanh, tạo thương hiệu cho riêng mình:

+ Thực hiện mô hình “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”.

+ Mô hình quản lý quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, xác định sứ mệnh, thương hiệu và có giải pháp thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp, khẳng định năng lực trách nhiệm người đứng đầu: Xác định sứ mệnh, mục tiêu; phát triển chương trình giáo dục nhà trường, chế độ sinh hoạt, sắp xếp đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ, thu hút tuyển sinh...

- Thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, lập kế hoạch, bán trú được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thu chi công khai theo quy đinh. Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ thống nhất với cơ sở dữ liệu ngành và đảm bảo tiến độ thời gian.

- 100% đội ngũ nắm vững quy định về công tác phòng dịch và biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b. Biện pháp:

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CBGVNV Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở GDMN, các văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Lồng ghép các nội dung trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập thể, làm tốt hoạt động nêu gương những cá nhân thực hiện tốt trong nhà trường.

- Sau khi UBND quận ban hành kế hoạch “Phát triển GDMN Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”, căn cứ vào điều kiện thực tế, các chỉ tiêu, mục tiêu trong kế hoạch, BGH nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2021 – 2025.

- Rà soát các thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, bãi bỏ những quy định rườm rà, những loại giấy tờ không phù hợp. Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

- Rà soát hoàn thiện quy định về công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của phụ huynh. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến của phụ huynh.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm gokids trong quản lý nuôi dưỡng và giáo dục.

- Tiếp tục sử dụng nhóm zalo các thành viên trong trường, nhóm zalo các nhóm lớp tư thục phụ trách nhằm triển khai nhanh chóng kịp thời những chỉ đạo của phòng GD, BGH tới các tổ bộ phận của nhà trường, các nhóm lớp tư thục, giảm tải họp hành.

- Thực hiện tốt 3 công khai : nội dung CS-GD trẻ, điều kiện CSVC và đội ngũ, công khai tài chính và các chế độ chính sách cho CBGVNV theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức khen thưởng đối với CBGVNV có thành tích trong năm học.

- Đảm bảo ngày công, năng suất lao động tốt.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- BGH tăng cường kiểm tra đột xuất việc tổ chức các hoạt động cho trẻ của GV, quy chế thực hiện nuôi dưỡng của nhân viên.

- Nhà trường chủ động liên hệ với y tế phường tổ chức tập huấn những quy định về công tác phòng chống dịch Covid 19. Chỉ đạo, nhắc nhở giáo viên thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non phải có sức khỏe bình thường khi đến làm việc và học tập tại nhà trường. Thực hiện đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn hàng ngày cho trẻ trước khi vào lớp, bố trí phòng cách ly theo hướng dẫn của y tế.

- Chủ động xây dựng phương án, kịch bản thực hiện kế hoạch giáo dục trong tình hình dịch bệnh khi trẻ mầm non phải nghỉ học tại nhà. Chủ động các hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.

- Phối hợp với Phòng giáo dục quản lý các nhóm trẻ được phân công phụ trách trên địa bàn phường Kim mã bao gồm: trường TT Sao Mai, lớp TT Ngôi nhà trẻ thơ, lớp TT Hoa Ban. Phân công đ/c hiệu phó thường xuyên giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các nhóm lớp tư thục, 1-2 tháng sang tận cơ sở để giám sát ghi biên bản báo cáo phòng giáo dục

2. Rà soát, sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp, đầu tư cơ sở vật chất chuẩn hóa, hiện đại hóa.

a. Chỉ tiêu:

- Tổng số học sinh: 150 cháu/5 lớp. 1 MG Lớn: 40, 2MG nhỡ: 50, 1 MG bé: 35, NT: 25. Chuyên cần: Nhà trẻ: 82% - 85%, Mẫu giáo:  85% - 90%, trong đó lớp MG 5 tuổi đạt chuyên cần từ 90% - 95% trở lên

- Cơ sở vật chất: Từng bước xây dựng nhà trường có cơ sở vật chất bằng chuẩn mới của Bộ GDĐT: trường học xanh, tăng số phòng chức năng, phương tiện hiện đại.

- Ngoài tài liệu, đồ dùng đồ chơi, thiết bị tối thiểu đã được quy định trong danh mục của Bộ GDĐT, giáo viên cần tăng cường đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

- Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. Tăng tỷ lệ huy động trẻ em 4 tuổi đi học trong điều kiện đảm bảo để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi khi Bộ GDĐT trình Chính phủ phê duyệt.

b. Biện Pháp:

- Điều tra số trẻ từ 2-5 tuổi trên địa bàn phường Kim Mã.

- Kết hợp với UBND phường làm tốt công tác tuyên truyền, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp huy động trẻ ra lớp, tăng cường nguồn lực, phân công giáo viên có khả năng sư phạm tốt, chuyên môn vững vàng để dạy lớp 5 tuổi, trang bị đầy đủ CSVC phục vụ cho trẻ 5 tuổi. Quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách cho giáo viên và chính sách hỗ trợ trẻ em đi học để đảm bảo phổ cập bền vững. Động viên gia đình cho trẻ đi học chuyên cần. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và tâm lý trẻ.

- Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé, ngày tết trung thu và các ngày lễ hội trong năm.

- Thực hiện tốt quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ (Các giờ đón trả trẻ cô giáo ân cần niềm nở, tổ chức các giờ chơi đầu giờ và cuối giờ học 100% các lớp)

- Giáo viên thăm hỏi các cháu nghỉ ốm dài bằng cách gọi điện thoại đến gia đình.

- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lớp giữ vững số lượng học sinh tại lớp mình. Tỉ lệ chuyên cần đạt cao, đưa vào tiêu chuẩn bình bầu thi đua hàng tháng.

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể, tận dụng các nguồn lực để đầu tư thiết bị đồ dùng đồ chơi hiện đại, sách, tài liệu phù hợp thực hiện chương trình GDMN, tăng số phòng chức năng hoạt động chuyên biệt, tạo khung cảnh sư phạm, môi trường thiên nhiên xanh.

- Chỉ đạo giáo viên trang trí, sắp đặt đồ dùng, đồ chơi cho phù hợp lứa tuổi ở các lớp học. Mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu, học phẩm cho học sinh, phục vụ cho công tác nuôi dưỡng và dạy trẻ.

3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non làm việc tại các trường mầm non công lập.

- 100% CBGVNV được tuyên truyền và triển khai quy định mới về chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục 2019. Nâng tỷ lệ phát triển Đảng viên đạt 45%

- 100% CBGVNV được bồi dưỡng, tập huấn cho nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng internet.

- 100% giáo viên cập nhật tài liệu BDTX dành cho giáo viên tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ http://moet.gov.vn – chuyên mục giáo dục và đào tạo - nhà giáo và cán bộ quản lý).

- Cử CBQL và GV tham gia các lớp bồi dưỡng do phòng GDĐT tổ chức: Bồi dưỡng chính trị, Bồi dưỡng lãnh đạo 4.0, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học hạnh phúc.

- Nghiêm túc thực hiện một số yêu cầu chung đối với đội ngũ đã được triển khai trong năm học 2019-2020, như sau:

+ CBQL, giáo viên, nhân viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường, mặc đồng phục trong giờ làm việc theo tính chất công việc. Cha mẹ trẻ và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

+ CBQL, giáo viên, nhân viên đeo biển tên theo vị trí việc làm, phong cách, ngôn ngữ chuẩn mực, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, đoàn kết dân chủ. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong đổi mới.

+ CBQL, giáo viên, nhân viên không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

b. Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho các đ/c CBQL, giáo viên tham gia học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước ở một số trình độ: thạc sỹ, trung cấp chính trị, đại học sư phạm, ngoại ngữ, tin học…

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thảo cho các tổ chuyên môn về chuyên đề xây dựng văn hóa nhà trường qua đó để tuyên truyền và nâng cao ý thức thực hiện của CBGVNV.

- CBQL xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, đổi mới, sáng tạo trong quản lý.

- Trường tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, phương pháp GDMN tiên tiến của các trường. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức hội giảng, hội nuôi nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, tiết dạy cho đội ngũ GV-NV. 

- BGH cùng công đoàn nhà trường chú trọng các hoạt động biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu đi đầu trong đổi mới phát triển.

- Bồi dưỡng cho 1 đồng chí giáo viên chuẩn bị kết nạp Đảng.

- Có kế hoạch cụ thể và các tiêu chuẩn để bình xét thi đua. Trên cơ sở đó hàng tháng cán bộ giáo viên công nhân viên bình bầu thi đua theo từng loại. 

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 

4.1.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, chăm sóc sức khỏe:

* Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần:

a. Chỉ tiêu:

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” trên địa bàn Quận; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của  Bộ GDĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần mọi lúc mọi nơi trong thời gian trẻ ở trường và khi đi tham quan dã ngoại ngoài trời.

- Hiệu trưởng nhà trường và các cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc mất an toàn của trẻ, ngộ độc thực phẩm.

- 100% CBGVNV được quán triệt, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm, nắm vững và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b. Biện pháp:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bảo dưỡng CSVC trong trường, thường xuyên kiểm tra, rà soát phát hiện yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ để kịp thời khắc phục, sửa chữa, thay thế (đồ dùng, đồ chơi, giá tủ, hệ thống điện, thiết bị vệ sinh, thiết bị PCCC, lan can hành lang…); Quan tâm giáo dục trẻ kỹ năng tự bảo vệ trong các tình huống.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên công nhân viên học tập và thực hiện nghiêm túc qui chế nuôi dạy trẻ và các qui định của ngành. Tổ chức thi quy chế lý thuyết và thực hành cho GVNV. Duy trì tốt nhật ký đón trả trẻ, phân công chặt chẽ cụ thể công việc giữa các giáo viên trong lớp theo dây chuyên để đảm bảo việc quản lý trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Không nhận trẻ ốm, trẻ không có trong danh sách vào lớp.

- Xây dựng quy chế hoạt động, trong đó rõ các quy trình hoạt động theo dây chuyền: quy trình phân công giáo viên trong lớp, nhân viên nuôi dưỡng trong bếp, quy trình giao nhận thực phẩm… phổ biến công khai, cam kết tới từng cá nhân và lưu trữ tại nhà trường.

- Xây dựng nội quy sử dụng thang tời thực phẩm, bảo dưỡng định kỳ, làm cửa chắn chỉ mở ra khi sử dụng.

- Thành lập đội PCCC, tổ chức tập huấn cho CBGVNV về công tác PCCC tại trường.

* Chăm sóc sức khỏe:

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT về công tác y tế trường học, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về công tác y tế trường học.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường (dịch bệnh Covid 19 và các dịch bệnh khác…): đảm bảo đủ điều kiện phục vụ và triển khai thực hiện đúng quy định.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, chú trọng thực hiện chế độ sinh hoạt một ngày, chế độ ăn của trẻ theo độ tuổi được qui định trong Chương trình GDMN; Quy chế nuôi dạy trẻ và các văn bản chỉ đạo của ngành. Phân công giáo viên thực hiện dây chuyền chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại nhóm lớp. Duy trì thực hiện tốt sổ nhật ký nhóm lớp:

+ Kiểm tra sức khỏe đầu năm học: đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi:  đo chiều cao, cân nặng, trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên: đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, nhịp tim, thị lực của trẻ.

+ 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng). Trẻ dưới 24 tháng tuổi, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng 1 lần. Trẻ từ 24 tháng trở lên, đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi quý 1 lần. Trẻ từ 60 tháng tuổi trở lên theo dõi chỉ số khối cơ thể  (BMI).

+ Khám sức khỏe điều trị theo các chuyên khoa: tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm cùng với khám chuyên khoa hoặc khám riêng từng chuyên khoa hay phối hợp.

+ Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ: 2 lần/ năm học (tháng 9, tháng 4) vào sổ theo dõi sức khỏe của trẻ và sổ theo dõi của lớp, trường.

+ Cân, đo cho trẻ: 3 lần/ năm học (tháng 9, tháng 12, tháng 4)

- Cán bộ y tế chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác y tế trường học, phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng thực hiện các biện pháp can thiệp với trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm, thừa cân, béo phì và trẻ khuyết tật học hòa nhập, quản lý hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ tại phòng y tế, giám sát thực hiện lịch vệ sinh hàng ngày, tuần, tháng.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, giảm tỉ lệ thấp còi, phòng chống thừa cân.

+ Đầu năm: SDD thể thấp còi: 1/145 cháu= 0,6%; gầy còm: 0; thừa cân+béo phì: 2/145 cháu= 1,2%

+ Cuối năm giảm còn: hết SDD thấp còi, thừa cân + béo phì giảm xuống 1%.

- 100% trẻ được rửa tay bằng xà phòng, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

- 100% trẻ được ngủ đủ giấc, có đầy đủ chăn gối đệm theo thời tiết, đảm bảo vệ sinh.

- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ít nhất 1lần/ 1năm học.

- 100% trẻ có cốc uống nước riêng, mỗi cháu 2 khăn mặt.

b. Biện pháp:

- Phân công đủ giáo viên quản lý, theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, đặc biệt giờ ăn, ngủ, đón trả trẻ. Giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày theo độ tuổi của trẻ, chế độ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, thực hiện các điều kiện tổ chức bữa ăn, giấc ngủ. Tuyệt đối không cho trẻ ngủ trên chiếu trải trực tiếp dưới sàn nhà.

- Giáo viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh việc chăm sóc trẻ ở gia đình, giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh bằng các nội dung, hình thức phong phú, dạy trẻ một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân: bỏng, điện giật, thất lạc…

- Vận động trẻ đi học trong những ngày khám sức khỏe. Thông báo lịch khám sức khỏe với phụ huynh trước 3 ngày. Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong các giờ đón trả trẻ.

- Tổ chức giấc ngủ cho trẻ có đủ trang thiết bị theo quy định, phù hợp theo mùa và đảm bảo vệ sinh. Phân công giáo viên trực, theo dõi và đảm bảo an toàn cho trẻ trong giờ ngủ.

- Cán bộ y tế phối hợp chặt chẽ cùng y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thông báo tới các cấp quản lý khi có dịch xảy ra. Giám sát và phối hợp với GVNV thực hiện tốt công tác vệ sinh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ đồ ăn uống, đồ dùng đồ chơi của trẻ sạch sẽ. Thực hiện lịch vệ sinh đồ dùng đồ chơi 1 lần /tuần và hấp khăn mặt hàng ngày.

- Hướng dẫn trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và khi tay bẩn. Giáo viên tận dụng tình huống để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ.

- Ban giám hiệu thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh răng miệng, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh cho trẻ: rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối, giặt hấp khăn…

- Chỉ đạo cán bộ y tế phối hợp cùng giáo viên tại lớp có các biện pháp cụ thể phòng chống SDD, béo phì cho trẻ: cho cháu SDD-TC ngồi bàn riêng để cô tiện chăm sóc, với các cháu TC-BP giáo viên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và tăng cường vận động cho các cháu.

4.1.2. Công tác nuôi dưỡng:

a. Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước theo quy định, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh. Lưu ý một số điểm sau: Đeo khẩu trang khi chế biến, chia ăn; lưu nghiệm sữa bột công thức cần lưu nghiệm riêng sữa và nước dùng để pha sữa; Xét nghiệm nước sinh hoạt, nước uống theo quy định, các bể chứa nước cần có nắp đậy và khóa; Danh mục thuốc và điện thoại liên hệ khi cần.

- Bếp ăn đủ điều kiện, thực hiện nghiêm túc các qui định về VSATTP của cơ quan quản lý nhà nước. 100% nguồn hàng đưa vào trường được ký kết với các công ty có tư cách pháp nhân, lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm tốt, rõ trách nhiệm giải trình về chất lượng thực phẩm. Tăng cường sự giám sát của cha mẹ trẻ trong công tác VSATTP.

- 100% trẻ ăn ngủ tại trường, được ăn đủ lượng và chất, không xảy ra ngộ độc và dịch bệnh trong nhà trường.

- 100% giáo viên, nhân viên không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Đề án sữa học đường đạt mục tiêu trên 97% trẻ mẫu giáo trên toàn trường được uống sữa tươi. Thống nhất bắt đầu uống sữa học đường từ ngày 07/9/2020 đến ngày 31/12/2021.

-  Đảm bảo mức ăn của trẻ: 25.000đ/ngày

- Thực đơn: Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ ở các độ tuổi theo quy định của Chương trình GDMN. Có các hoạt động can thiệp, điều chỉnh chế độ ăn, giảm tỷ lệ SDD, béo phì.

- Tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức: Nhà trẻ P:13 - 20%; L: 30 - 40%; (Tỷ lệ L động vật/ L thực vật= 70% và 30%); G: 47- 50%. Mẫu giáo P:  13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%. Tỷ lệ Ca, B1 trong thực đơn bữa ăn của trẻ cân đối  (Nhu cầu Ca đối với trẻ 1- 3tuổi: 350mg/ ngày/trẻ; MG 4- 6 tuổi: 420mg/ ngày/trẻ; Nhu cầu B1đối với trẻ 1-3 tuổi: 0.41 mg/ ngày/trẻ; MG 4-6 tuổi: 0.52mg/ ngày/trẻ). Calo: NT 600 – 651kcl, MG: 615 – 726kcl.

- Đảm bảo thời gian tổ chức giờ ăn cho trẻ, đặc biệt là bữa ăn chính buổi chiều của trẻ nhà trẻ.

- 100% trẻ được uống đủ nước, nhiệt độ nước phù hợp thời tiết, cây nước nóng đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện, nhiệt độ nước, hướng dẫn trẻ sử dụng.

b. Biện pháp:

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

- Thực hiện đúng quy trình lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm: Hồ sơ đầy đủ, năng lực điều kiện cung ứng và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Tuân thủ các quy định VSATTP của cơ quan y tế, cơ quan quản lý trên địa bàn. Ký kết hợp đồng thực phẩm, sữa, nước uống vào đầu năm học.

- Thực hiện sử dụng phần mềm quản lý nuôi dưỡng được Bộ GDĐT thẩm định.

- Vận động phụ huynh cho trẻ mẫu giáo tham gia uống sữa học đường. Tổ chức tuyên truyền với GVNV nhà trường và cha mẹ trẻ về Đề án và kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học theo Tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em 3-5 tuổi (giai đoạn 2016-2020), mức tiêu thụ trung bình cho một trẻ  trong một ngày của Viện dinh dưỡng. Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường vào buổi sáng sau khi kết thúc 1 hoạt động học.

- Cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá bằng hình ảnh cho cha mẹ trẻ và cộng đồng về thực đơn ăn bán trú, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ... tại bảng thông tin tuyên truyền và website của nhà trường.

- BGH giám sát việc thực hiện đúng các nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Đảm bảo quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của trẻ. Chỉ đạo kế toán thực hiện nghiêm túc công khai thực đơn, tài chính công khai hàng ngày.

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát quá trình giao nhận thực phẩm tại bếp ăn của trường.

- Chế biến thực phẩm và chia ăn: Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng xuất ăn hàng ngày của trẻ. Không để thừa, thiếu quá 03 xuất ăn/ngày/cơ sở GDMN. Thực phẩm tươi sống giao nhận thừa so với định mức trong ngày phải trả lại nơi cung ứng, tuyệt đối không được để lưu tại cơ sở GDMN.

- Lưu nghiệm thức ăn: Lưu đủ 24h, cần có 2 bộ đồ dùng lưu thức ăn. Thực hiện quy trình lưu, thời gian và chế độ bảo quản trong tủ lạnh theo đúng quy định. Lưu sữa bột riêng và nước pha sữa riêng.

- Hồ sơ sổ sách: Quản lý chặt chẽ hợp đồng cung ứng thực phẩm; cập nhật đầy đủ chứng từ tiền ăn của trẻ hàng ngày theo thực tế giao nhận (phiếu xuất kho, hóa đơn giao hàng...). Sổ tính khẩu phần ăn mỗi ngày in riêng 01 trang, có chữ ký các thành phần đầy đủ, cuối tháng đóng thành quyển, đóng dấu giáp lai. Thanh quyết toán tiền ăn của trẻ có thể theo tuần hoặc theo tháng. Cuối tháng quyết toán tiền ăn trong tháng.

- Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV): Thực đơn, thực phẩm không trùng với trẻ, có đủ sổ sách quản lý ăn công khai, minh bạch, thanh quyết toán vào cuối tháng. Thực phẩm lưu cùng 1 kho với trẻ phải bảo quản riêng. Tổ chức ăn trưa của CBGVNV theo ca trực, không để giáo viên ăn trưa tại lớp học.

- Nâng cao chất lượng các bữa ăn trong ngày, nghiên cứu xây dựng thực đơn theo 4 tuần và theo mùa, chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

- Chăm sóc trẻ các giờ ăn hàng ngày để động viên trẻ ăn hết xuất. Với trẻ SDD, thấp còi nên cho ngồi bàn riêng để cô tiện chăm sóc, với cháu TC-BP cho ăn nhiều rau xanh, giảm bớt tinh bột, tăng cường các vận động vừa sức.

- Phân công nhân viên tổ bếp xuống lớp vào giờ ăn, tiếp thu phản ánh của giáo viên để rút kinh nghiệm trong việc chế biến món ăn cho trẻ.

- Đảm bảo đủ nước uống vệ sinh, phù hợp với thời tiết cho trẻ.

4.2. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non:

a. Chỉ tiêu:

- Thời gian thực hiện chương trình: 35 tuần từ ngày 7/9/2020, hoàn thành chương trình vào ngày 24/5/2021.

-Thực hiện tốt Chủ đề năm học : “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GDĐT.

- Xây dựng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trên cơ sở Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành, phát triển các nội dung, hoạt động mới phù hợp điều kiện thực tiễn, đáp ứng tốt nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường (theo tài liệu Xây dựng Kế hoạch giáo dục trong các cơ sở GDMN Hà Nội - tháng 6/2016) và tiếp cận hội nhập quốc tế.

- 100% các lớp thực hiện đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục “ học thông qua vui chơi, trải nghiệm”, tránh bảo thủ, áp đặt, lối mòn trong dạy học;

- Khuyến khích các lớp nghiên cứu, tham khảo ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori lĩnh vực thực hành kỹ năng, phương phápSTEAM  trong một số hoạt động: khám phá, làm quen với Toán, tạo hình, HĐ chơi góc…

- 100% giáo viên tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội, giáo dục an toàn giao thông, thực hiện lồng ghép giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe với giáo dục phát triển vận động cho trẻ; giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ an toàn bản thân và môi trường sống, thực hành thoát nạn”.

- 100% trẻ được giáo dục, rèn luyện phát triển toàn diện, hình thành các kỹ năng: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống…

- Thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Học kỳ II thực hiện dạy tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho trẻ MG 5 tuổi.

- 100% các tổ, bộ phận trong trường được kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- 100% giáo viên lớp lớn cam kết không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

- 100% trẻ được đánh giá sự phát triển theo hướng đổi mới theo Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non từ năm học 2018-2019 đến 2020-2021.

- Trên 90% trẻ đạt mục tiêu phát triển theo độ tuổi.

- 30% giáo viên được kiểm tra chuyên môn trong năm (dự kiến đ/c Huyền, đ/c Nhung, đ/c Loan)

- Xây dựng lớp điểm chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”-  lớp MGL  A1.

- Xây dựng lớp điểm áp dụng một số phương pháp dạy học tiên tiến phương pháp Montessori trong một số hoạt động thực hành kỹ năng - lớp MG Nhỡ B1

- Hoạt động ngoại khóa thực hiện theo văn bản số 06/GDĐT ngày 28/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Cấp học mầm non năm học 2020 – 2021.

b. Biện pháp:

- Đầu năm học họp tổ chuyên môn thống nhất thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, thống nhất hình thức trình bày, nội dung, một số điểm cần lưu ý,  hồ sơ sổ sách ở tất cả các lớp, các lứa tuổi.

- Trong 01 tuần Ban giám hiệu quy định tăng cường các HĐ ngoài lớp học bằng cách thay thế hoạt động góc, hoạt động ngoài trời 2 lần : tổ chức hoạt động lao động tập thể, giao lưu thể thao, trò chơi phát triển vận động, dansport, dân vũ hoặc tham quan trải nghiệm các khu vực trong trường (khu vận động, khu sáng tạo, phòng thực hành kỹ năng).

- Ban Giám hiệu quyết định hình thức thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục (soạn bài) của giáo viên:

+ GV xây dựng kế hoạch giáo dục, tiếp tục phát triển đổi mới  bài soạn của năm học trước cho năm học tiếp theo (có điều chỉnh, bổ sung vào phần kế hoạch ngày, tháng thật cụ thể).

+ Đối với giáo viên mới hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng kế hoạch soạn bài và giảng dạy, 2 đ/c giáo viên có kinh nghiệm soạn giảng (đ/c Ánh, đ/c Oanh) và đ/c hiệu phó phụ trách chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn giáo viên soạn theo hướng đổi mới sáng tạo có định hướng.

- Lưu kế hoạch giáo dục tại trường, lớp: giáo viên in phần kế hoạch tháng để thực hiện và công khai với cha mẹ trẻ để phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt Phần mềm hỗ trợ Gokids, lưu kế hoạch giáo dục của các lớp hàng năm phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng và công tác quản lý. Hàng năm giáo viên cập nhật, chỉnh sửa nội dung hoạt động phù hợp với khả năng trẻ và điều kiện của lớp.

- Yêu cầu giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục thực hành phát triển kỹ năng, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống. Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục theo phương pháp tiên tiến Phương pháp Montessori, quan điểm tiếp cận học thông qua vui chơi, trải nghiệm. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Giáo viên không làm thay trẻ, tạo cơ hội bộc lộ khả năng của cá nhân, khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ. Khai thác, tận dụng triệt để môi trường trong và ngoài lớp cho trẻ hoạt động.

- Thường xuyên trao đổi học tập rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn về phương pháp đổi mới trong giảng dạy, cách sắp xếp tạo môi trường lớp học thân thiện. Cho trẻ được hoạt động với các nguyên vật liệu đa dạng, tạo góc mở để trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

- Xây dựng các hoạt động mẫu tại trường cho giáo viên dự (lớp B1, A1).

- Đầu tư CSVC, trang bị phương tiện dạy học cho các lớp, chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực, thực hành kỹ năng, đồ dùng đồ chơi phục vụ trải nghiệm cho trẻ.

- Phân công giáo viên vững về chuyên môn phổ biến, trao đổi kinh nghiệm cho giáo viên trẻ cùng lớp, cùng trường.

- Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ, các sự kiện, các trò chơi vận động tập thể, trò chơi dân gian, giao lưu liên hoan văn nghệ cho trẻ vui tươi, hiệu quả.

- Cử giáo viên và hiệu phó chuyên môn đi tham quan, kiến tập các trường trong quận, trong thành phố theo kế hoạch của PGD.

- Khuyến khích cán bộ giáo viên đi học nâng cao về công nghệ thông tin, tự học, tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu (sách, internet, video… về phương pháp Montessori dạy trẻ thực hành kỹ năng).

- Phát hiện, tư vấn với gia đình trẻ để có biện pháp can thiệp sớm đảm bảo giáo dục hòa nhập có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ khuyết tật.

- HPCM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên được kiểm tra trong năm học.

- Hướng dẫn giáo viên các lớp thực hiện đánh giá trẻ giống năm học trước:

+ Đánh giá nhận xét trẻ hàng ngày với 3 nội dung:

* Trình trạng sức khỏe của trẻ: Ghi những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, lưu trong sổ nhật ký trẻ đến lớp.

* Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi và kiến thức, kỹ năng của trẻ: Ghi những thay đổi rõ rệt, những điều cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Lưu tại phần ghi chú của kế hoạch giáo dục hàng ngày.

+ Đánh giá nhận xét sự tiến bộ trẻ cuối tháng/cuối chủ đề:

* Cách ghi mục tiêu đánh giá trong tháng: Chỉ ghi những mục tiêu trong tháng đánh giá, không ghi những mục tiêu đang thực hiện vào cột dọc cuối cùng của bảng kế hoạch tháng (Phụ lục 1)

+ Cách ghi chép và lưu kết quả đánh giá cuối tháng/chủ đề, giáo viên đối chiếu với mục tiêu tháng đề ra:

* Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt dưới 70% giáo viên ghi những vấn đề cần quan tâm và những trẻ chưa đạt được; tiếp tục đưa mục tiêu chưa đạt vào kế hoạch giáo dục của tháng tiếp theo.

* Đối với mục tiêu có tổng số trẻ đạt trên 70% thì giáo viên ghi những trẻ có khả năng vượt trội và những trẻ cần quan tâm để rèn luyện trẻ mọi lúc, mọi nơi.

* Nội dung ghi chép trên lưu tại phần đánh giá kết quả thực hiện cuối tháng/chủ đề trong kế hoạch giáo dục tháng và cập nhật kết quả trong sổ theo dõi trẻ.

+ Tổng hợp đánh giá trẻ cuối mỗi độ tuổi (tháng 4):

Cách tổng hợp đánh giá trẻ: Trẻ đạt (+); trẻ chưa đạt (-) bút đỏ; trẻ đạt từ 70% số mục tiêu trở lên, xếp loại chung đạt (Đ); số liệu tổng hợp đánh giá lưu vào sổ Theo dõi trẻ.

5. Đẩy mạnh công tác công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập quốc tế:

* Nội dung:

- Nhà trường thực hiện truyền thông, đăng tải trên website các video, hình ảnh đẹp, tin bài quảng bá hình ảnh khẳng định thương hiệu, điều kiện chất lượng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, thực đơn... Xây dựng video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi cùng con tại nhà.

- Tiếp tục tuyên truyền Đề án sữa học đường theo chính sách trẻ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được miễn phí, trẻ đại trà ngân sách Thành phố hỗ trợ 30%, doanh nghiệp hỗ trợ 23%, cha mẹ trẻ đóng góp 47%. Tuyên truyền chế độ dinh dưỡng, vận động đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì.

- Tiếp tục huy động, tạo điều kiện để các tổ chức, các nhân đầu tư nguồn lực phát triển nhà trường, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, hội nhập quốc tế.

- Tăng cường học tập kinh nghiệm của các trường vốn đầu tư nước ngoài khi có cơ hội.

* Biện pháp :

- Cho CBGVCNV quán triệt nhiệm vụ năm học, quy chế mới trong trường  mầm non. Nhà trường và 100% các lớp xây dựng góc tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con và công tác phối kết hợp với phụ huynh thay đổi nội dung hình thức theo từng thời gian, đối tượng cho phù hợp, ghi bảng, tư vấn trao đổi trực tiếp.

- Tham gia các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa những trường vốn đầu tư nước ngoài và trường mầm non Việt Nam khi phòng tổ chức.

- Đăng tải trên Website của nhà trường các video, hình ảnh đẹp về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, các hoạt động tổ chức ngày hội ngày lễ của nhà trường, các tin bài tuyên truyền.

- Thực hiện nghiêm túc sổ nhật ký bàn giao hàng ngày giữa phụ huynh và cô giáo ở các lớp.

- Thực hiện tốt sổ liên lạc với phụ huynh qua cuốn "Bé chăm ngoan " và sổ liên lạc điện tử.

- Thông qua các cuộc họp phụ huynh trao đổi về nội dung kế hoạch, chương trình học tập của trẻ, thông báo các khoản thu, thanh toán của nhà trường 3lần/năm vào tháng 9, tháng 1 và tháng 5.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

           Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của nhà trường, các tổ chuyên môn, các lớp và các bộ phận trong nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lên BGH để được hướng dẫn giúp đỡ kịp thời. Ban thi đua nhà trường sẽ kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua của các tổ và các cá nhân theo những chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học.

      Trên đây là bản kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường Mẫu giáo Chim Non, BGH đã quán triệt đầy đủ các chỉ tiêu biện pháp của ngành mầm non để xây dựng kế hoạch năm học nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua và các hoạt động trong nhà trường ngày một chất lượng và hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

   Nơi nhận:

- Phòng GD (để báo cáo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);

- Lưu VT.

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

HIỆU TRƯỞNG

                                                                          

 

 

ĐĂNG KÝ VÀ PHẤN ĐẤU DANH HIỆU NĂM HỌC 2020 – 2021:

                    + Nhà trường          :  Tập thể LĐTT

                    + Chi bộ                  :  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

                    + Công đoàn           :  Vững mạnh

                    + LĐTT cấp Quận        :  5 đ/c, CSTĐ: 1đ/c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC MẦM NON

Trường Mẫu giáo Chim Non

Tháng/năm

Nội dung công việc 

Người thực hiện

Tháng 8/2020

- Tổ chức hoạt động hè

- Chuẩn bị CSVC cho khai giảng.

BGH

 

 

Tháng 9/2020

 

- Khai giảng ổn định tổ chức nề nếp

- Phân công giáo viên các lớp.

- Tham gia lớp học bồi dưỡng chính trị

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020 của Sở GDĐT

- Dự HN tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại quận

- Phối hợp với TT Y tế khám sức khỏe cho CBGVNV

- Cân đo học sinh, ghi biểu đồ, KSK học sinh

- Duyệt kế hoạch năm học tại PDG

- Khảo sát các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích theo chỉ đạo của Sở GD - ĐT, Sở y tế ở các bộ phận

- Báo các số liệu đầu năm.

- Họp tổ chuyên môn, thống nhất sổ sách, phiên chế chương trình năm học.

- Tổ chức trung thu cho học sinh.

- Mua và phát bổ sung ĐDĐC, trang thiết bị phục vụ bán trú cho các lớp và bếp.

- Tổ chức họp BPH nhà trường và BPH các lớp.

Toàn trường

BGH

BGH

BGH

BGH

 

y tế, CBGVNV

Y tế, GV

BGH, CĐ

BGH, BV,GV 

HP     

HP, GV

 

BGH, TQ, KT

BGH, GVNV, PH

Tháng 10/2020

 

 

 

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức

- Tổ chức thi quy chế nuôi dạy trẻ cấp trường.

- Kiểm tra sơ bộ đầu năm.

- Kiểm tra lớp tư thục.

- Đăng ký các danh hiệu thi đua.  

- Tham dự kiến tập phòng chống tai nạn thương tích: tại MN Tuổi Hoa

- Phối hợp với UBND phường, nhập dữ liệu điều tra PCGD.

- Tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư, hiệu trưởng các CBGVNV  và phụ huynh học sinh nhà trường

Toàn trường

BGH, GV, VN

BGH

BGH

BGH, GV,NV

BGH, GV

 

Y tế, HP

BGH, GV, PH

Tháng 11/2020

- Tham dự kiến tập quản lý nuôi dưỡng – VSATTP tại MN Họa Mi

- Tham dự kiến tập XDMT học tập theo hướng tiếp cận phương pháp giáo dục STEAM trong GDMN tại MG Số 3

- Tổ chức hội hội giảng, hội nuôi giỏi lần I.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Xây dựng hoạt động mẫu kiến tập tại trường

BGH, GV

 

HP, GV

 

 

BGH, NV

Toàn trường

HP, GV

Tháng 12/2020

 

- Đón đoàn của PGD về kiểm tra hoạt động Nuôi dưỡng – VSATTP)

- Dự kiến tập mô hình trường lớp mầm non hạnh phúc tại MN A.

- Nộp báo cáo số liệu học kỳ 1 về PGD.

- Kiểm tra HK I các tổ, bộ phận

- Cân đo vào biểu đồ tăng trưởng đợt 2 cho trẻ

BGH, GV, NV

 

HP, GV

 

 

Ban KTNB

Y tế

Tháng 1,2/2021

- Sơ kết Học kỳ 1

- Nghỉ tết âm lịch

- Kiểm tra thực hiện QCCM trước và sau nghỉ tết.

Toàn trường

 

BGH

Tháng 3/2021

- Xét duyệt SKKN cấp trường

- Tổ chức hội giảng, hội nuôi lần 2.

- Tổ chức kiến tập tại trường.

Ban xét duyệt

BGH, GV, NV

HP, GV

Tháng 4/2021

 

- Đánh giá chất lượng GV, học sinh.

- Nộp báo cáo thống kê

- Đón đoàn kiểm tra thi đua của Quận

- Cân, ghi biểu đồ tăng trưởng lần 3 cho học sinh. KSK học sinh lần 2

- Kiểm tra học kỳ II các tổ, bộ phận của nhà trường

GV

HP

BGH


y tế

BKTNB

Tháng 5/2021

- Tổ chức liên hoan bé khỏe – bé ngoan cấp trường.

- Xét duyệt thi đua cấp trường.

- Đánh giá viên chức.

- Nộp báo cáo tổng kết

- Tổ chức tổng kết  năm học

- Báo cáo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2021

BGH, GV

Ban liên tịch

BGH, GV, NV

 

Toàn trường

HT

HT